Tìm kiếm

Giới thiệu

 

 Tầm nhìn:

Trong xu thế tăng cường ứng dụng các nghiên cứu có hàm lượng khoa học vào đời sống, các trường đại học phải vừa là cơ sở đào tạo vừa là cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ. Trường Đại học Quốc Tế với tầm nhìn là một trường đại học nghiên cứu, đã và đang đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học.

 Xem Thêm

Đối Tác