Thứ Năm, 12/11/2015

Đăng kí đề tài NCKH của sinh viên năm 2015

Kính gửi :    

- Ban Chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn
- Phòng Công tác Sinh viên
- Phòng Đào tạo Sau đại học
- Văn phòng Đoàn Thanh niên

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo kế hoạch đăng ký đề tài NCKH của sinh viên/học viên (SV/HV) năm 2015 như sau:

  • SV/HV nộp hồ sơ dự tuyển tại Khoa/ Bộ môn: trước 16h00 ngày 03/12/2015
  • Khoa/ Bộ môn sơ tuyển đề tài sinh viên: trước 16h00 ngày  14/12/2015
  • Khoa/ Bộ môn bàn giao hồ sơ cho Phòng QLKH: trước 16h00 ngày 17/12/2015

Phòng QLKH đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến SV/HV cũng như các thầy/cô trong đơn vị hướng dẫn SV/HV tham gia đăng kí đề tài NCKH sinh viên 2015.

Để đảm bảo đúng kế hoạch, Phòng QLKH kính đề nghị các đơn vị lưu ý hỗ trợ thực hiện theo nội dung kế hoạch đính kèm.

Trân trọng.

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN

( Đính kèm thông báo số ……./TB- QLKH  ngày       /      /2015 của Phòng QLKH)

  1. Thời gian thực hiện: tối đa 1 năm, bắt đầu từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016
  2. Kinh phí thực hiện: Dự trù cho mỗi đề tài khoảng 5 triệu đồng.
  3. Kế hoạch thực hiện:

Sinh viên/học viên đăng kí tham gia nghiên cứu được gọi là chủ nhiệm đề tài (CNĐT)


Stt

Nội dung công việc

Cá nhân/ Đơn vị thực hiện

Hồ sơ / công việc thực hiện

Hạn hoàn thành

1

Nộp hồ sơ dự tuyển tại Khoa/Bộ môn

CNĐT, GVHD, Khoa/Bộ môn

Thuyết minh đề cương đề tài (Mẫu S01)

03/12/2015

2

Thành lập Hội đồng Sơ tuyển đề tài SV/HV của Khoa/ Bộ môn

Khoa/ Bộ môn

Đề xuất danh sách Hội đồng xét duyệt đề tài (gồm 5 thành viên)

04/12/2015

Phòng QLKH

Trình BGH để ra Quyết định thành lập Hội đồng

07/12/2015

3

Sơ tuyển đề tài đăng ký

Khoa/Bộ môn

Tiến hành họp Hội đồng sơ tuyển đề tài đăng ký

14/12/2015

4

Bàn giao hồ sơ cho Phòng QLKH

Khoa/Bộ môn

1. Bản in Thuyết minh hoàn chỉnh theo nhận xét của Hội đồng (mẫu S01)
2. Phiếu nhận xét Thuyết minh (S02)
3. Biên bản họp Hội đồng (S03)
4. Công văn Đề xuất (S04)
5. Danh sách tổng hợp đề tài (S05)
6. Thông tin GVHD (S06)
7. Đĩa CD chứa toàn bộ hồ sơ

17/12/2015

5

Thành lập hội đồng thẩm định đề tài

Phòng QLKH

Lập quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (BGH ký quyết định)
Tiến hành họp thẩm định các đề tài

25/12/2015

6

Quyết định phê duyệt kinh phí trình BGH

Phòng QLKH

Quyết định phê duyệt đề tài NCKH SV của từng Khoa/Bộ môn và Danh sách đề tài chi tiết được phê duyệt của BGH

28/12/2015

7

Soạn Hợp đồng với GVHD

BGH, phòng QLKH, GVHD

Soạn Hợp đồng ký kết giữa BGH và GVHD  (S14)

30/12/2015

(1)Các biểu mẫu vui lòng download theo đường link sau: http://www.hcmiu.edu.vn/Nghien-Cuu-Khoa-hoc-Research/Bieu-mau-Forms

(2)Sản phẩm nghiên cứu:

  1. Hồ sơ đăng kí giải thưởng NCKH (nếu có)
  2. Minh chứng bài báo đã/ đang gửi đăng trên tạp chí/ báo cáo Khoa học tại hội nghị, hội thảo chuyên ngành (nếu có).
[Trờ về]

Tin khác
Nghiệm thu đề tài của Khoa Công nghệ Sinh học (02/06)
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Kỹ thuật Y sinh (25/05)
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Toán (11/05)
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Toán (26/11)
Hội thi sáng tạo Kỹ thuật TP.HCM (VIFOTEC) 2014-2015 (05/08)
Sơ tuyển đề tài Chương trình Robot kế hoạch năm 2015 (28/07)
Nghiệm thu đề tài của Khoa Công nghệ Sinh học (19/06)
Nghiệm thu đề tài của Khoa Quản Trị Kinh Doanh (10/06)
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng (20/05)

Đối tác