Thông báo đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở 2017 (12/7/2017) (18/07/2017)
Đăng kí đề tài NCKH của sinh viên năm 2015 (12/11/2015)
Nghiệm thu đề tài của Khoa Công nghệ Sinh học (02/06/2015)
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Kỹ thuật Y sinh (25/05/2015)
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Toán (11/05/2015)
Nghiệm thu đề tài của Bộ môn Toán (26/11/2014)
Hội thi sáng tạo Kỹ thuật TP.HCM (VIFOTEC) 2014-2015 (05/08/2014)
Sơ tuyển đề tài Chương trình Robot kế hoạch năm 2015 (28/07/2014)
Nghiệm thu đề tài của Khoa Công nghệ Sinh học (19/06/2014)
Nghiệm thu đề tài của Khoa Quản Trị Kinh Doanh (10/06/2014)

Đối tác