1. Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng

2. Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong KHTN do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

3. Về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong KHXH và nhân văn do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

4. Quyết định về việc tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KH và CN trong ĐHQG - HCM

5. Quyết định về việc ban hành Qui trình tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KHCN

6. Quyết định về việc ban hành Qui định về Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ và Qui định về Đạo đức trong Giảng dạy, Nghiên cứu khoa học của Trường ĐHQT

7. Quyết định về việc qui định phân phối thu nhập từ các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo ngắn hạn

8. Tuân thủ các quy định bản quyền

9. Thành lập hội đồng y đức

10. Quy tắc đạo đức nghiên cứu

11. Chấn chỉnh công tác quản lý nhiệm vụ KHCN

12. Sở hữu trí tuệ 2015

13. Quy định về hoạt động KH&CN và đạo đức trong giảng dạy nghiên cứu

14. Quy định thực hiện và quản lý đề tài tiềm năng

15. Thành lập bộ phận chuyên trách TSTT

16. Quy định thực hiện và quản lý đề tài thường niên và đặt hàng

17. Phê duyệt chương trình phát triển TSTT 2016-2020

18. Quy định khoán chi nhiệm vụ KHCN

Đối tác