Enter Title

HỘI NGHỊ/HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2015

TT
HỘI NGHỊ/HỘI THẢO
THỜI GIAN
LĨNH VỰC
TỔNG SỐ KHÁCH THAM DỰ
SỐ KHÁCH NƯỚC NGOÀI
ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC
QUỐC TẾ
1 An overview of the actuarial function in France and Vietnam 12/02/2015 Toán/Tài chính 30 1  
2 Biotechnology: Contemporary and Future Look
- Speaker: Prof. Harvey Lodish
25/05/2015 Công nghệ Sinh học 200 1 NANOGEN TECHNOLOGY, NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
  The International Society of Science and Applied Technologies on MCSE 2015 8-10/6/2015 Toán ứng dụng, dữ liệu lớn, hệ thống thông tin, phân tích dữ liệu 40 19  
3 The Chain-Ladder Claims Reserving Method in Insurance Workshop
- Presenter: Mario V. Wuthrich
18/06/2015 Toán/Tài chính 60 3  
4 New Perspectivees in Business, Economics and  Management and Practice 9-11/07/2015 Tài chính 200 100 ASSOCIATION OF RESEARCHERS, THAILAND
5 Genomic Medicine 2015 20-21/07/2015 Công nghệ Sinh học 80 15  
6 The 16th Asia-Pacific Industrial Engineering and Management Systems (APIEMS2015) 8-11/12/2015 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 300 250 APIEMS
TRONG NƯỚC
1 Hội thảo "Phát triển nguồn nhân lực vùng Nam Bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Thực trạng và giải pháp" 5/06/2015 Quản trị nguồn nhân lực 80 0 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II
2 Tọa đàm "Sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực 12/08/2015 Đổi mới sáng tạo trong KH&CN 60 0 BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG, ĐHQG TP.HCM
3 Hội thảo "Phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Việt Nam 24/09/2015 Chế biến, tiêu thự nông sản 90 0 BÁO TUỔI TRẺ
Đối tác